Privacy

Privacyverklaring

 

Via Media, gevestigd aan Stuartweg 9E, 4131 NH Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

John Roeland Fotografie en Via Media zijn handelsnamen van Via Media.

 

Contactgegevens:

Via Media

Stuartweg 9A

4131 NH Vianen

0646167620

https://www.via-media.nl

 

Reyald Bogerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Via Media. Hij is te bereiken via privacy@via-media.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De grondslagen hiervoor zijn een zakelijke overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres verwerkt bij onze maillist provider. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp. De details kunt u hier nalezen: https://mailchimp.com/legal/privacy/ en https://mailchimp.com/about/security/. U kunt uw gegevens te allen tijde zelf aanpassen met de link onderin de nieuwsbrief die wij u zenden. U kunt zich ook uitschrijven als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

 

Als u een zakelijke dienst of product bij ons afneemt zullen we uw bedrijfs- of persoonsgegevens zoals naw, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekening gebruiken om deze dienst uit te kunnen voeren en financieel af te handelen. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst van 7 jaar. Ze worden bewaard in ons mailprogramma (correspondentie), ons online boekhoudprogramma (facturen) en onze computers of servers. Al deze systemen zijn deugdelijk beveiligd met een beveiligingscertificaat en wachtwoorden.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@via-media.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Via Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De grondslagen hiervoor zijn een zakelijke overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Via Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Via Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van onze nieuwsbrief kunt u zich zelf uitschrijven wanneer u wilt. Voor persoonsgegevens in het kader van onze zakelijke dienstverlening aan u hanteren wij minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Via Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Via Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@via-media.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Via Media zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Via Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Via Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@via-media.nl.

 

Versie 24 mei 2018