Algemene Voorwaarden Via Media – versie 2022

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Via Media v.o.f.: gevestigd en kantoorhoudend te Vianen, hierna te noemen VIA MEDIA.

Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee VIA MEDIA een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: VIA MEDIA (Leverancier) en de wederpartij (Klant). Dienst(en): De diensten die VIA MEDIA levert aan de wederpartij.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen VIA MEDIA en de wederpartij met betrekking tot levering van diensten door VIA MEDIA aan de wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes overeenkomsten, tussen VIA MEDIA en de wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor VIA MEDIA slechts verbindend indien en voor zover VIA MEDIA zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien VIA MEDIA schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.

2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de hiervoor genoemde afwijkende voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

2.6 VIA MEDIA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Dit ontslaat de opdrachtgeven echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 3. Offertes & kostenramingen

3.1 VIA MEDIA is slechts aan de offertes kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd op regiebasis van €20,- per kwartier, met een starttarief van € 20,-.

Artikel 4. Aanbiedingen, duurtijd, tot stand komen en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van VIA MEDIA zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een gratis demo wordt slechts eenmaal verstrekt.

4.2 Een overeenkomst tussen VIA MEDIA en de wederpartij komt tot stand door:

o het ondertekenen of accorderen van een schriftelijke overeenkomst door beide partijen.
o door (gedeeltelijke ) betaling van de door VIA MEDIA aangeboden dienst.
o door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of email.

4.3 De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven.

4.4 VIA MEDIA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VIA MEDIA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VIA MEDIA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk binnen 2 maanden na het verlenen van de opdracht, aan VIA MEDIA worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VIA MEDIA zijn verstrekt, heeft VIA MEDIA het recht de facturatie van de in de offerte genoemde bedragen te incasseren.

4.7 Na het verlenen van de opdracht voor een website of videomontage, bestaat de mogelijkheid om twee correctierondes plaats te laten vinden. Hierbij kunnen aanpassingen worden doorgegeven per email die door VIA MEDIA worden aangepast. Dit kan ook nadat de website / demo al online is geplaatst, echter binnen de gestelde termijn van twee maanden na oplevering. Werkzaamheden na deze termijn kunnen worden uitgevoerd op regiebasis.

4.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.9 De overeenkomst voor Hosting en / of Service, wordt aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden, en wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt. Indien deze eerder wordt beëindigd, dient het restant van de termijnen in 1 keer te worden voldaan. De autorisatie token wordt overgedragen indien aan alle verplichtingen zijn voldaan.

4.10 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door VIA MEDIA eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.

4.11 VIA MEDIA kan niet aan zijn offertes gehouden worden indien de opdrachtgever rederlijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VIA MEDIA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal VIA MEDIA de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VIA MEDIA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten de door VIA MEDIA gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

6.3 Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeen gekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarief ad. € 80,- van VIA MEDIA, met een starttarief van € 20,- geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

6.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

6.5 Bij opdrachten m.b.t. Hosting en/ of Service zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht d.m.v. automatische incasso of een factuur.

6.6 De kosten voor het koppelen van een email adres aan de huidige e-mailcliënt of software, bedraagt per computer € 65,- VIA MEDIA is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van data, e-mails, contacten etc.

6.6.1 Voor het laten uitvoeren van een back-up en herinstallatie door VIA MEDIA t.b.v. e- mailconfiguratie worden de kosten berekend op regiebasis.

Artikel 7. Betaling

7.1 De aanbetaling van 50% op de totale kosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan na het goedkeuren van de offerte tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het online opleveren van de websitedemo wordt het restant bedrag gefactureerd, of indien nog in ontwikkeling, uiterlijk twee maanden na datum offerte.

7.2 De wederpartij geeft toestemming aan VIA MEDIA de factuurbetaling d.m.v. een automatische incasso-opdracht af te schrijven van rekening wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7 dagen na de factuur / incasso-opdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

7.4 Facturering van onderhoudskosten, hosting, service en domeinnaam gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso.

7.5 VIA MEDIA hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij het niet voldoen c.q./ tijdig bijschrijven door of bij VIA MEDIA wordt er € 10,- administratiekosten per openstaande factuur in rekening gebracht, bovenop het nog uitstaande bedrag.

7.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt.

7.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van € 40.-

7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meerdere overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

7.9 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft VIA MEDIA heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Hiervoor brengt VIA MEDIA € 75,- afsluitkosten in rekening. De website is niet meer online op het internet. Alle aanverwante diensten als email e.d. werken dan ook niet meer. De buitengebruikstelling kan mogelijk van invloed zijn op de positie in de Google ranking. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan het incassobureau. VIA MEDIA heeft het recht om de resterende termijnen van de Hosting en /of Service in zijn geheel op te eisen.

VIA MEDIA is niet verantwoordelijk voor het verlies van de e-maildata of de gevolgen voortvloeiende hieruit.

7.10 VIA MEDIA is, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, niet gehouden tot afgifte van een zaak of overdracht van het domein aan de wederpartij, indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

7.11 VIA MEDIA rekent standaard € 75 euro her-aansluitkosten Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien cliënt binnen een door VIA MEDIA gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 75,-

Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.

8.2 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is VIA MEDIA gerechtigd:

– de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Wederpartij voldoende zeker is gesteld; en/of – de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. – het recht de resterende termijnen direct op te eisen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van VIA MEDIA opgeschort. Indiende periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VIA MEDIA niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat erin dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.2 Indien VIA MEDIA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is VIA MEDIA gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Publiciteit en promotie, copyright, verplichtingen van de opdrachtgever.

10.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

10.2. VIA MEDIA mag de website, online marketing campagne of foto-/videoproductie uitgevoerd voor wederpartij gebruiken voor promotie en/of publiciteit. Bij websites is de gebruikelijke vorm hiervoor een kleine link in de footer van de website. Daarnaast kunnen producties opgenomen worden in de portfolio van VIA MEDIA.

10.3 VIA MEDIA mag de website van de opdrachtgever gebruiken als referentie in de website van VIA MEDIA.

10.4 VIA MEDIA zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

10.5 De teksten en beeldmateriaal welke in de demo worden gebruikt, zijn bedoeld om de functionaliteiten te kunnen tonen en een impressie van de lay-out te laten zien. Deze is niet gecontroleerd op copyright. De opdrachtgever wordt geadviseerd om zelf rechtenvrije teksten en beeldmateriaal aan te leveren, wat kosteloos door VIA MEDIA zal worden gepubliceerd. Bij oplevering website is opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor de uiteindelijk gebruikte beeldmaterialen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart VIA MEDIA voor aansprakelijkheid van derden.

10.6 Door VIA MEDIA of anderen ontwikkelde scripts of software gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website of opdracht blijven in alle gevallen eigendom van VIA MEDIA.

10.7 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan VIA MEDIA. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met VIA MEDIA, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp, de website, plug-in of software.

Artikel 11.

11.1 Onder werkzaamheden behorend tot het servicepakket Hosting Ontzorgd wordt verstaan: bijhouden van technische updates, aanmaken van e-mailadressen, installeren van plug-ins behorende tot het plug-in pakket, maken van back-up, zorg dragen voor beveiliging tegen hacking. Alle overige werkzaamheden zoals bewerken beeldmateriaal, aanpassen van content, het aanmaken van extra pagina (s), installeren en/of instellen van software, verrichten van dienstverlening, telefonisch advies of instructie, correcties na oplevering of andere aanpassingen aan de website vallen onder meerwerk. Dit wordt op regiebasis uitgevoerd zoals beschreven in artikel 5.3.

Artikel 12. Hosting en domeinregistratie

12.1 VIA MEDIA heeft het recht om hostingaccounts onder de volgende omstandigheden op non-actief te zetten:

  1. Als deze illegale content bevatten.
  2. Als deze te veel CPU kracht gebruiken (Fair Use)
  3. Als deze bestanden bevatten die schadelijk (kunnen) zijn voor de server.

12.2 Het plaatsen van adult materiaal op het hostingaccount is niet toegestaan.

12.3 Op het hostingaccount is het niet toegestaan: webgebaseerde spellen te plaatsen en/of het al dan niet bewust versturen van spam.

12.4 VIA MEDIA is niet aansprakelijk voor geleden schade door downtime van de servers.

12.5 VIA MEDIA is niet aansprakelijk voor verlies van data of gegevens.

12.6 Bij de aanvraag van een verhuizing van het domein, gaat wederpartij akkoord met de afgifte van de autorisatiecode die gebruikt wordt voor de registratie van het domein welke door VIA MEDIA in beheer wordt genomen. VIA MEDIA zal over deze rechten en verantwoordelijkheden komen te beschikken, waarmee deze zelfstandig alle handelingen kan verrichten die nodig zijn tot het goed laten functioneren van de website, email, producten en diensten en overige instellingen op de server van VIA MEDIA.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen VIA MEDIA en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen VIA MEDIA en de wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, tenzij op grond van een dwingend rechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Bijlage 1 | Verwerking van persoonsgegevens

Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Alle met een beginhoofdletter geschreven begrippen hebben zowel in enkelvoud als in meervoud de betekenis zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Leverancier (VIA MEDIA) zal echter worden aangeduid met de term “Verwerker” en Klant / Wederpartij met de term “Verwerkingsverantwoordelijke”, onafhankelijk of Klant zelf een verwerker is richting haar klanten. Indien definities worden gebruikt die overeenkomen met de definities in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), zullen deze definities dezelfde betekenis hebben. De inhoud van deze bijlage zal hierna worden aangeduid als “Verwerkersovereenkomst”.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. Verwerker spant zich in om, in het kader van de hiervoor bedoelde werkzaamheden, de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.

1.3. Verwerker levert hosting- en online marketingdiensten. Het verwerken van persoonsgegevens is hierbij een bijkomstigheid. In beginsel zal Verwerker de persoonsgegevens namelijk niet inzien. In dit kader kan gedacht worden aan het door Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van gegevens op systemen van Verwerker. Hierdoor verwerkt Verwerker in veel gevallen automatisch alle categorieën persoonsgegevens en alle categorieën betrokkenen die Verwerkingsverantwoordelijke via de hostingdiensten opslaat.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

2.2. Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de AVG.

2.3. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn.

2.4. Verwerker zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Verwerker mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

2.5. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en Verwerker

voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers

4.1. Verwerker mag in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik maken van subverwerkers. Een lijst met de door Verwerker ingeschakelde subverwerkers wordt op aanvraag verstrekt.

4.3. Verwerker zal aan de ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht

5.1. Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt. Verwerker draagt ervoor zorg dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen, contractueel verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennisneemt.

Artikel 6. Meldplicht datalekken

6.1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van de AVG (hierna: “Datalek”). Daarbij zal Verwerker redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen.

6.2. Verwerker zal bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, ten aanzien van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.

6.3. De kennisgeving aan de Verwerkingsverantwoordelijke omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval:
a. de aard van het Datalek;
b. de (te verwachten) gevolgen van het Datalek;

c. welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek;
d. of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;
e. de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen;
f. de categorieën betrokkenen;
g. het (geschatte) aantal betrokkenen; en
h. eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

7.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan

Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
7.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen

8.1. Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.2. Verwerker zal op verzoek een overzicht van de beveiligingsmaatregelen verstrekken. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
a. Logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys.
b. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.

8.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

8.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 9. Controle

9.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de verplichtingen van Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst te laten controleren. Verwerkingsverantwoordelijke kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk, schriftelijk gecommuniceerd en gegrond vermoeden van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst.

9.2. Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan Verwerker volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in het voorgaande lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker in de Verwerkersovereenkomst wordt verzocht.

9.3. Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle.

9.4. De redelijke kosten voor het meewerken aan de controle worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

9.5. De controle en de resultaten daarvan zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10. Beëindiging Verwerkersovereenkomst

10.1. Bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Verwerkingsverantwoordelijke:
a. de persoonsgegevens zoals zich op de infrastructuur (onder beheer) van Verwerker bevinden, terugbezorgen aan Verwerkingsverantwoordelijke; of
b. de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.